HİZMETLERİMİZ
+ İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

15 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan "Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri" hakkında yönetmelik çerçevesinde kuruluşumuz, Ocak 2014 te "İşyeri Hekimliği ve İSG Uzmanlığı Hizmet Yeterlilik Belgesi" almıştır. Bu çerçevede kurumlara İşyeri Hekimliği ve İSG Uzmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

İşyerinizde kendi bünyenizde bir doktor istihdam etmek yerine, EGERİSK İSG’den hizmet alarak bu yasal zorunluluğu yerine getirebilirsiniz. Böylelikle kanuni gerekleri yerine getirirken aynı zamanda personel istihdamının getirdiği sıkıntılardan kurtulmuş olur ve EGERİSK İSG’ye bağlı görev yapan doktorunuzun arkasındaki uzman ekibin ve tıbbi laboratuvarın desteğinden de faydalanmış olursunuz.
+ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Bilindiği gibi, ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işÇimiz hayatını kaybetmektedir. Bu, evlerinden Çıkan ve Çocuklarının geÇimlerini sağlamak iÇin Çalışmaya giden 4 işÇimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir.

İstatistikler her 2,5 saatte 1 işÇinin iş göremez hale geldiğini aÇıklamaktadır. Bu Çok acı bir durumdur. İş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı diye düşünmekteyiz.

Bilimsel araştırmalara bakıldığında iş verimliliğini etkileyen en önemli etkenlerin başında insan sağlığı karşımıza Çıkmaktadır. Bir ülkenin gelişmişliği üretimi ile doğru orantılıdır.

Verimli bir üretim ancak güvenli ortamlarda Çalışan sağlıklı bireyler ile sağlanabilir. "İşÇi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" ve "Umumi Hıfzıssıha Kanunu" gereğince işveren, işÇilerin sağlık taramalarını yaptırmakla yükümlüküdür. Bu kapsamda yapılan taramalar mobil sağlık hizmetlerimiz sayesinde iş gücü kaybını önleyerek, ihtiyaÇ duyulan sağlık hizmetini en kısa sürede minimum maliyetle ve bu koşullarda elde edilebilecek en kaliteli hizmeti sunmaktayız.

Periyodik sağlık tarama ve aşılama hizmetlerimiz, mobil olarak işletmelerde, yerleşik olarak da laboratuarlarımızda sunulmaktadır. Numune alımlarında, numunelerin incelenmesinde ve raporlanmasında bilimsel metotlara titizlikle uyulmaktadır. İncelemeler, konusunda uzman ve ayrıca mesleki yeterliliği olan branş uzmanlarımız tarafından yapılarak rapor edilmektedir. Değerlendirmelerin yapılmasında, raporlandırılmasında ve bildirilmesinde etik kurallara bağlılık büyük önem taşımaktadır.
 
+ TIBBİ LABARATUAR HİZMETİ
 

A - Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenen Sağlık Raporlarına Esas Teşkil Eden
Tetkikler Ağır İş Çalışma Raporları: "Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" Madde 8 Gereğince Yapılan tetkikler ve muayene sonucu işçilere çalışacakları iş için uygun olup olmadıklarına dair verilen sıhhi rapordur. Çalışanların sağlık raporu yılda 1 kez tekrarlanmalıdır.

MUAYENEYİ DESTEKLEYEN TETKİKLER:

1- Akciğer Grafisi
Tozlu ve Kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi gerektiğinde tomografi, sipirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk değerlendirilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda;

•P-A Akciğer Filmi •Akciğer Tomografisi
•Lateral Akciğer Filmi
•Sipirometrik İncelemeleri yapılmaktadır.

Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır.

2- Solunum Fonksiyon Testi

Tozlu ve kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek Akciğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir.

3- Kulak Odyo Testi Odyolojik inceleme testleri

ISO 8-1983 uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir. Gürültülü islerde çalışanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek rapor edilmektedir.

4- Tam Kan

Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18-22 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.

5- Kanda Ağır Metal ve Kimyasal Testler

"Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" gereğince, kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan isçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: Civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb. maddelerinden oluşmaktadır.

6- Tetanos Aşısı

Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetidir.

7- Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler ve Aşılar

Her sektörün kendine göre risk içerdiği düşünüldüğünde, işyerlerinde çalışan isçiler için birçok tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araştırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır. Gerektiğinde diğer aşılar da yapılmalıdır.

8- Göz Muayenesi

“Ekranlı Araçlar” yönetmeliği kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.

B - Portör Muayenesine Esas Teşkil Eden Tetkikler


1593 Sayılı UHK'nun 126 ve 127'nci maddeleri gereği “Gıda ile temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır” denmektedir.

MUAYENEYİ DESTEKLEYEN TETKİKLER:

1- Akciğer Grafisi

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun amir hükmü gereği, gıda ile temas edenler kendilerini muayene ettirip bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu almaları emredilmiştir. Bu kapsamda gıda ile temas edenler akciğer tüberkülozu taşımadığına dair belge almak üzere akciğer filmi çektirmektedir.

2- Gaita Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yapılan incelemede amaç sindirim sisteminde bulunabilecek bulaşıcı hastalık amillerini tespit etmektir.

3- Gaita Parazit

Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı parazit aranması tetkikidir.

4- Burun Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında özellikle staphylococcus aureus aranır.

5- Boğaz Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında boğazda beta hemolitik streptekok aranır.

6- El Kültürü
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.

7- Hepatit B Taraması
Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir testtir. Hepatit B bulaşma riskine karşı yapılır.

8- Hepatit B Asisi
(Taraması Negatif Çıkanlara) Hepatit B taraması negatif çıkan isçilere yapılan aşıdır.

9- Grip Asisi
Gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır.
 

+ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ
4857 sayılı iş kanunun Değişik 81. Maddesi ile 82. Maddesindeki İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar tanımına uygun ve iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği olarak işverenler işyerlerinde işin risk grubuna uygun (A, B veya C sınıfı) sertifikalı İSG Uzmanı bulundurmakla yükümlü kılınmışlardır.

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ve şartlarının sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi konularında çalışmalar yapmakla görevlidirler.

İSG Uzmanları kendi işlerinde A, B, C sınıfı olarak 3 sertifika seviyesinde görev almakta ve 5 risk grubuna ayrılan işyerlerinde uzmanlık alanlarına uygun olarak hizmet vermektedirler.

İşyerinizin risk grubuna uygun bir uzmanı kendi bünyenizde istihdam etmek yerine, EGERİSK İSG’den hizmet alarak bu yasal zorunluluğu yerine getirebilirsiniz. Böylelikle kanuni gerekleri yerine getirirken aynı zamanda personel istihdamının getirdiği sıkıntılardan sıyrılmış olur ve EGERİSK İSG’ye bağlı görev yapan uzmanınızın arkasındaki uzman grubun desteğinden de faydalanmış olursunuz.
 


+ ISG MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

İş Kanunun 85. Maddesi gereği, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlar” yaptıkları işle ilgili “Mesleki Eğitim” almaları gerekmektedir. 01.01.2009 tarihi itibariyle “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar”, “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır. 
 
“Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

   EGERİSK Danışmanlık, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri  ile yaptığı protokol çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinde, Çalışma Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Tebliğde, belirtilen şartları yerine getiren “Mesleki Eğitim” çalışmalarına başlamıştır. Düzenlenen belgeler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylıdır.

EĞİTİMCİ  KADROSU

EGERİSK Danışmanlık, Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylanmış Teknik Öğretmenler ve İş Güvenliği Uzmanlarından oluşan eğitimci kadrosu ile hizmet sunmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

4857 Sayılı İş Kanunu Maddesi
- Ağır ve tehlikeli işler
MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. (1) 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

  1. 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak kaydıyla; bu fıkrada  yer alan "çocuklar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 
"(2) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir."
İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ “KAPSAMINDADIR?

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Ağır ve Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlemektedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?
Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN YAPILIR?

Eğitim Programı öncesinde İşletme ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte bir protokol imzalanır.İşletmenin işçi sayısı, vardiya durumuna göre İnsan kaynakları Departmanı ile birlikte belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. EGERİSK Danışmanlık, esnek çalışma saatlerine sahip, uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR?

32 -40 saatlik Eğitim Programı sonunda Ders Öğretmenleri ve Milli Eğitim’den katılacak sınav komisyonu ile birlikte çalışanlar sınava tabii tutulur. 100 üzerinden 50 alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır. 10 gün içinde belgeler hazırlanarak  işletmeye törenle teslim edilir.

KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR? 
  Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.

KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?

Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR? 
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur. 

 

1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;
      a. Diploma
      b. Bitirme Belgesi
      c. Yetki Belgesi
      d. Sertifika
      e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
      f. Kalfalık Belgesi
      g. Ustalık Belgesi
      h. Usta Öğreticilik Belgesi. 
2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.

4. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.

5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler

EĞİTİMİ ALDIRMAMANIN CEZASI VAR MIDIR?

İş kanunun 105/d Maddesine göre eğitimi olmayan her işçi için para cezası uygulanır.


4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 

(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 

511  

KİMLER 32 -40 SAATLİK EĞİTİM KAPSAMI DIŞINDADIR?
Sigorta girişi 01.01.2009 tarihinden sonra olanlar bu eğitim programlarına katılamazlar.

EĞİTİM GRUPLARI KAÇAR KİŞİDEN OLUŞUR, NEREDE YAPILIR?

Eğitim grupları aynı mesleki eğitimi alanlar için maksimum 25 kişiden oluşur. Eğitimler genellikle İşletme içinde yapılmaktadır.+ ISG MÜHENDİSLİK
İşçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran en önemli etkendir. İşyerleri çalışma ortamları düşünüldüğünde işçi ve makine arasında bir denge söz konusudur. Sağlıklı ve başarılı bir çalışma hayatı açısından bu dengenin iyi oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çıkarılan "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" tüzüğünün; 207, 208, 209, 223, 227 ve 244 maddeleri makinelerin periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

Mühendislik sektöründeki tecrübemiz ve güvenilirliğimiz ile işyeri güvenliği ve işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu için gerekli hizmetleri yeterli alet ve donanıma sahip, alanlarında deneyimli Mühendis kadromuz ile vermekteyiz.

1- Kazanların Periyodik Testi (Buhar kazanı, Kalorifer kazanı v.s.)

14765 sayılı tüzügün 207 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kazanların basınç testlerinin yapılması ve baglantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kazanların kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüştür.

2- Kompresörlerin Periyodik Testi

14765 sayılı tüzügün 244 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

3- Kaldırma Araçlarının Periyodik Testleri


14765 sayılı tüzügün 378 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kaldırma araçlarının 3 ayda bir olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

4- Forklift, Lift, YükAsansörü, PeriyodikTesti

14765 sayılı tüzügün 378 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan Forklitt, Lift ve Yük Asansörlerinin 3 ayda 1 olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

5- Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü

(Nokta başı) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliginin Ek-N ve Ek-P uyarınca işyerlerinde bulunan Elektrik Tesisatı ve Topraklama kontrolü yılda bir kez olmak üzere periyodik testleri yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

6- ParatonerTopraklama Kontrolü


S 622 Sayılı Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları Maddesi 2.11.2. ve işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde 343 uyarınca işyerlerinde bulunan Paratoner Topraklama kontrolü yılda 1 kez olmak üzere periyodik olarak yaptırılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.
+ ÇEVRE HİZMETLERİ
“EGERİSK Sağlık Çevre Kimya Laboratuvar Medikal Tem. Eğt. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti” sürdürülebilir çevre danışmanlık hizmetleri ile 1 yıllık periyot boyunca çevresel konulardaki çalışmalar gerçekleştirmektedir. İşletmenizin büyüklüğüne göre aylık periyodik denetimler gerçekleştirilmektedir.

EGERİSK merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzman kişiden sürekli olarak danışmanlık hizmeti alınabilir.

EGERİSK Çevre Danışmanlık Konuları:

1. Çevresel Ön Durum Tespiti
Tüm işletme proseslerinin çevreye etkiler açısında incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime raporlanması 2. Atık Yönetim Planının hazırlanması
Bir yıl boyunca izlenerek kayıtlar tutulması ve 1 yılın sonunda 3 yıllık “Atık Yönetim Planı” oluşturularak Valiliğe bildirim yapılması (Valilik’e bildirilmesi zorunludur)

3. Atık Beyan Formlarının Hazırlanması
Her yıl Şubat ayına kadar Çevre İl Müdürlüğü’ne verilmesi (Zorunludur)

4. İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve Takibi

5. Atık Bertaraf Yöntemlerinin ve Firmalarının Belirlenmesinde Teknik Destek Verilmesi

6. Periyodik Denetimlerinin Yapılması ve Raporlanması
İşyeri Çevre Mevzuatları açısından periyodik olarak denetlenir ve raporlama yapılır.

7. Çevresel Acil Durum Planlarının Hazırlanması ve Tatbikatının Yapılması
Periyodik olarak sızıntı ve dökülmeye ilişkin tatbikat yapılır ve raporlandırılır.

8. Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi
Bu bağlamda verilen eğitimler:

Çevre Bilinci Eğitimi,
Atık Yönetimi Eğitimi,
Çevre Mevzuatı Bilinçlendirme Eğitimi,
Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,
Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri,
Çevresel Kazaların Araştırılması, Önleme ve Müdahale Yöntemleri vb.

9. Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Atık Yönetimi Prosedürleri oluşturulur.

10. Atık Azaltma Teknolojileri Konusunda Teknik Destek Verilmesi

11. Atık Envanterinin Oluşturulması

12. Tehlikeli Atık Alanlarının Oluşturulmasında Teknik Destek Verilmesi

13. Atık Analizlerinin Yaptırılması

14. Çevresel Acil Durum Planlarının Oluşturulması

15. Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Firmanın Bilgilendirilmesi
 


+ İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI
1.İş Kanunu Danışmanlık Hizmetleri

İş Kanunu Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri:

İşe alma ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği,
Fesih bildirimlerinin ve ibranamelerin düzenlenmesi,
Haklı, haksız, geçerli fesih usullerinin gözetimi,
İşverenlerin iş güvencesi, işçinin sadakat borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu başta olmak üzere karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından aydınlatılması,
Meydana gelebilecek iş kazalarında işverenin yönlendirilmesi, bilirkişi raporlarının teknik olarak incelenmesi,
ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret etmek ve teftiş sonrası teknik destek,
İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirmesi,
Görev tanımlarının revizyonu.

Maddelerinden oluşmaktadır. Sayılan bu konularda EGERİSK İSG merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzman kişiden sürekli olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

2. İş Hukuku İnceleme ve Raporlama İşlemleri

İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca incelenmesi,
Sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında incelenmesi,
Personel Özlük dosyalarının incelenmesi.

3.İş Kanunu Dokümantasyon Uygulamaları

Şirket iç yönetmeliği,
Disiplin yönetmeliği,
Personel El Kitabı,
İşten çıkış prosedürü,

İşe ve işletmeye uygun diğer dokümantasyonların hazırlanması.

4.İş Mevzuatı Kapsamında Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde teknik destek verilmesi,
İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlerin sunulması,
İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak gibi süreçlerde teknik destek verilmesi,
Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarının yapılması,

Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesi.

5.İş Hukuku Eğitimleri

İş Hukukuna İlişkin Fesih Şekilleri Eğitimi,
İş Kanununa İlişkin Sözleşmeler ve Taşeron İlişkileri Eğitimi,
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Eğitimi,
Türk Mevzuatlarında İşveren-Sendika İlişkileri Eğitimi,
İş Kanunu Kapsamında Temel Personel İşlemleri Eğitimi,
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Temel Hukuk Bilgileri Eğitimi,
Sosyal Sigortalar Kanunu Temel Bilgilendirme Eğitimi,
Disiplin Cezaları Temel Eğitimi,
İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödemelerine İlişkin Uygulamalı Eğitim,
Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları Eğitimi,
Hizmet Akdinin Bildirimli ve Bildirimsiz Feshine İlişkin Eğitim.+ İLK YARDIM EĞİTİM HİZMETLERİ
İlkyardım Yönetmeliği gereği:

“Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur"

EGERİSK İSG, tarafından “Sertifikalı İlkyardım Eğitim” hizmeti verilebilmektedir.